امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تکمیل لوله پوش چاه و انجام عملیات مشبک کاری در آن یکی از اصلی ترین انواع تکمیل چاه های نفت و گاز در صنعت نفت است. در سال های اخیر توجه بسیار زیادی به بحث مشبک کاری این چاه ها و چاه های اکتشافی و توسعه ای شده است. در چاه های نفت و گاز تکمیل شده با روش فوق، مشبک کاری ها تنها راه ارتباط بین مخزن و فضای داخلی چاه هستند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 مشبک کاری(Perforation) عملی است که در صنعت حفاری استفاده میشود. این عمل جهت سوراخ کردن لوله جداری برای عبور جریان سیال از مخزن به درون ستون چاه میباشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مکانیزم آسیب سیالات مشبک کاری، مشابه سیالات تکمیل چاه است. سیالات مشبک کاری در کانال های مشبک با مخزن در تماس هستند، لذا باید ارزیابی شوند تا متناسب با سنگ و سیالات مخزن باشند.