امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاقدیس كاسه ماست با محور دارای روند متغیر (WNW-ESE یک چین نامتقارن، غیراستوانه ای، غیرهارمونیک با همگرایی به سوی جنوب باختر است. این تاقدیس در زیررده 1C طبقه بندی قرار می گیرد. این زیر رده برای تاقدیس کاسه ماست با پیشبینی درباره محل رخداد این زیررده از چینها که معمولا در پیشبوم کمربندهای چین خورده - رانده ایجاد می شوند، همخوانی دارد.

برای تعیین سبک یا هندسه ساختمان كاسه ماست، از نظر فشردگی واژه باز و با توجه به نسبت ابعادی محاسبه شده واژه پهن و برای توصیف تغییر روند محور خمیدگی نسبی چین واژه نیمه گرد شده پیشنهاد می شود. احتمالا تغییر روند روند محور تاقدیس از روند عمومی زاگرسی (NW-SE) به روند متغیر فعلی را می توان به عملکرد منطقه گسلی بالارود با مؤلفه چپگرد نسبت داد.

تعیین پارامترهای هندسی مدل ارائه شده توسط Chester نشان می دهد که زاویه رمپ راندگی بالارود °35 است. در حالی که به نظر می رسد این مقدار با واقعیت موجود در منطقه متفاوت بوده و بایستی این زاویه کمی کمتر )و در حدود °20 )باشد. بر همین اساس برجستگی ساختمانی تاقدیس و جابه جایی انجام شده روی گسل بالارود به ترتیب 4500 و 600 متر برآورد شده است. بر اساس پارامترهای تعیین شده و همچنین تعیین موقعیت نقطه رأسی (T) و مقادیر TP و γ و موقعیت گسل تعیین و ضمن درج روی برش عرضی، این برش بازسازی و تکمیل شده است.

مراجعه به برش عرضی تهیه شده از تاقدیس كاسه ماست، برداشت های صحرایی و تجزیه و تحلیل پارامترهای هندسی تاقدیس و مقایسه آنها با انواع مدل های ارائه شده برای چین های مرتبط با گسلش، نشان می دهد که این تاقدیس را می توان به عنوان نمونه ای از چینهای جدايشي نامتقارن (Asymmetrical Detachment Fold) که تحت تأثير عملکرد منطقه گسلی بالارود قرار گرفته، پیشنهاد نمود. در این صورت این احتمال وجود دارد که تاقدیس در مراحل اولیه و شرایط آغاز تشکیل یک چین جدایشی قرار داشته و متأثر ازچگونگي عملکرد راندگی بالارود به یک چین جدایشی نامتقارن تبدیل شده باشد.

تاقدیس کاسه ماست برخالف چینهای مجاور بالفصل (از جمله تاقدیسهای سیاهکوه و چناره) که سازوکار چین خوردگی انتشار گسلی را نشان می دهند، سازوکار چین خوردگی جدایشی نامتقارن را نشان می دهد. این تغییر سازوکار چین خوردگی را می توان به عواملی از جمله: چگونگي عملکرد راندگی و کوتاه شدگی که در طول آنها رخ داده، محل قرار گرفتن تاقدیس کاسه ماست در کمربند چین خورده - رانده زاگرس، فاصله تاقدیس نسبت به گسل جبهه کوهستانی و قابلیت تبدیل سازوکار چینخوردگی سه گانه مرتبط با گسلش به یکدیگر، نسبت داد. افزون بر این، سبک دگرشکلی و نوع چین خوردگی تاقدیس کاسه ماست به وجود سطوح جدایش متعدد به ويژه سازند دشتک، حضور و چگونگي عملکرد منطقه گسلی بالارود ارتباط داشته و در کنترل آنها است. حضور همین سطوح جدایش فرعی در افقهای چینه شناسی جوانتر می تواند وجود ساختمان گوش خرگوشی به عنوان یک تاقدیس فرعی در یال جلویی تاقدیس کاسه ماست را توجیه نماید.

تاقدیس کاسه ماست در مقایسه با تاقدیس های مجاور نسبت به جبهه گسل بالارود در فاصله دورتری قرار گرفته است. سازوکار تاقدیس کاسه ماست از نوع چین های مرتبط با گسلش از نوع چین های جدایشی نامتقارن است که در مراحل اولیه و آغاز تشکیل این نوع خاص از چین ها است، در حالی که تاقدیس های مجاور از نوع انتشار گسلی هستند، از اين رو می توان پیشبینی کرد که تاقدیس های مجاور به علت نزدیکی به جبهه گسل از نوع انتشار گسلی هستند، در حالی که تاقدیس کاسه ماست به علت آنکه در فاصله دورتری نسبت به جبهه گسل قرار دارد یک چین جدایشی است و این احتمال وجود دارد که در آینده با حرکت پیشرونده تاقدیس کاسه ماست به سوی جبهه گسل بالارود سازوکار این چین تبدیل به یک چین انتشار گسلی گردد. روند شکستگیها (شامل گسل ها و درزه ها) در تاقدیس کاسه ماست ضمن همخوانی نزدیکی با روند شکستگی های موجود در تاقدیس های مجاور نشان می دهد با مؤلفه چپگرد منطقه گسلی بالارود نیز همخوانی دارد.

 

 

 

 

منبع: تحلیل هندسی چینخوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسهماست، جنوب منطقه لرستان حسين حاجي‌علي‌بيگي، سيد احمد علوي، جمشيد افتخار نژاد، محمد مختاري و محمد حسین آدابی

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه