زمین شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مخازن شكافدار طبيعي مخازني هستند که حاوي شکستگي هاي طبيعي مي باشند و تاثيرات مثبت يا منفي بر روي جريان سيال مي گذارند. مخازن شكافدار طبيعي دو نوع محيط متفاوت دارند. يکي ماتريکس که ذخيره بالا وظرفيت جرياني پايين مي باشد و ديگري شكافها (شکستگی ها) که مسیر جریانی بالایی را فراهم می کنند، ولی دارای ذخیره پایینی هستند.

بعضی از محققین مدل های متنوعی را برای توصیف رفتارهای فشار درون مخازن شکاف دار طبیعی پیشنهاد کرده اند، از جمله خصوصیاتی که مورد توجه قرار داده‌اند می توان: جریان از ماتریکس به شکاف ها، جهت یابی شکاف ها، توزیع قطعات شکسته از نظر اندازه بلوک شکستگی، را نام برد. آزمایشات فشار ناپایدار در مخازن شکاف دار طبیعی با مدل ازائه شده توسط Warren and Root سازگاری قابل توجهی دارد. خصوصیات رفتاری واکنش فشار با دو پارامتر بدون بعد توصیف شده است، یکی نسبت ذخیره ω و دیگری ضریب بین تخلخلی λ. مدل های شبیه سازی استاندارد برای مخازن شکاف دار طبیعی، بر اساس همان اصول حاکم بر محیط متخلخل استوار است، که این مدل های شبیه سازی به صورت شبکه های گریدبندی شده ای تشکیل می شوند و برای نشان دادن ماتریکس و شکاف ها، از یک گرید استفاده می گردد و جریان سیال از ماتریکس به شکاف ها به صورت انتفالی نشان داده می شود.

 در بعضی موارد خاص که ماتریکس توسط مدل قابل نمایش نیستند، شبکه تقریبی شکاف های گسسته ترجیح داده می شود. موفقیت یک مدل شبیه سازی استاندارد، در ارائه رفتار مخزن، پیشگویی در عملکردهای آینده و دقت و صحت در توصیف مخزن است. در مخازن شکاف دار طبیعی، توزیع و ارتباط درونی شکاف ها بسیار مهم می باشد. اطلاعات فراوانی از منابع متنوعی برای هفم سیسیتم های شکاف ها گردآوری شده است، ولی هنوز گواه مستندی برای استفاده پارامترهای بدست آمده از چاه آزمایی (ω،λ) در مخازن شکاف دار طبیعی، به عنوان داده های ورودی مدل وجود ندارد. تزجیه و تحلیل چاه آزمایی، ابزاری شناخته شده و کارامد در مدیریت مخازن است.

تاثیر نفوذپذیری و میانگین فشار مخازن دو پارامتر اساسی هستند که با چاه آزمایی تخمین زده می شود. میانگین فشار مخزن در مدل های شبیه سازی یکی از اطلاعات ورودی مدل محسوب می شود. چاه آزمایی همچنین به عنوان ابزاری برای کالیبراسیون ساختمان مدل شبیه سازی با مقایسه کردن خروجی مدل و مقادیر واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. در مخازن شکافدار طبیعی دو پارامتر (ω،λ) وجود دارد که به ترتیب نشانگر تخلخل شکاف و فاکتور شکل آنها است. در مدل های شبیه سازی تخلخل دوگانه به عنوان اطالاعات ورودی مدل مورد نیاز هستند. مخازن شکافدار طبیعی مقدار قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی سرتاسر جهان را در خود ذخیره کرده و یا تولید می کنند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه