خواص سنگ مخزن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تجمعات نفتی غیر متعارف و متعارف از لحاظ های زیادی از جمله، تله (trap)، مخزن، شکل سنگ های منشا و مخزن، مکانیزم های تشکیل، مکانیزم های نفوذ، توزیع و رخداد با هم تفاوت دارند.

 مخازن متعارف
در واقع منابع نفت و گاز متعارف به نفت و گازی اطلاق می شود که بعد از عملیات حفاری بتواند توسط فشار طبیعی چاه و یا پمپ خارج شود. بعد از تولید، فشار طبیعی ممکن است به حدی برسد که قادر به تولید مقدار قابل توجهی از نفت و گاز نباشد. در این صورت از تکنیک هایی مانند تزریق آب یا گاز برای بهبود شرایط تولید استفاده می شود باید توجه داشت که این منابع همچنان متعارف می باشد. مشکلات نظری اولیه که برای مخازن متعارف مهم هستند:

۱- سنگ منشا
۲- مخزن
۳- پوش سنگ
۴- تله ها
۵- مهاجرت
۶- صیانت.
تجمعات متعارف توسط ۱- نیروی شناوری، ۲- جدایش کامل از منشا، ۳- شکل های خوشه ای یا غیر گسسته و ۴- تولید سودآور از یک چاه عمودی مشخص می شوند.

مخازن غیر متعارف
با گذشت زمان و کاهش تولیدو نفت قابل استحصال در منابع متعارف، استفاده از منابع موجود در مخازن غیر متعارف به شدت حایز اهمیت شده است. تجمعات غیر متعارف منابعی هستند که توسط روش های مربوط به منابع متعارف از لحاظ اقتصادی قابل استحصال نیستند. در واقع منابعی با حجم زیاد و خواص مخزنی بسیار ضعیف هستند، تخلخل کمتر از ۱۰% و تراوایی مطلق گاز کمتر از یک میلی دارسی  مخازن متعارف فقط ۲۰% منابع سوخت های فسیلی را شامل می شود اما منابع غیر متعارف ۸۰% آن را در بر می گیرد. تولید این منابع با روش های متعارف ممکن نیست لذا باید از روش هایی استفاده کرد که بتواند به صورت اقتصادی این منابع را از دل زمین خارج کند مانند حفاری افقی، شکاف هیدرولیکی و روش های نوین دیگر.

منابع غیر متعارف توسط ۱- تجمع نفت و گاز بوسیله نفوذ، ۲- وجود همزمان مخزن و منشا، ۳- توزیع پیوسته یا شبه پیوسته و ۴- خروج طبیعی غیر اقتصادی مشخص می شوند.
مهم ترین تفاوت بین تجمع نفتی پیوسته و معمولی می تواند در تعریف تله، بازه توزیع، تماس نفت و گاز، تماس آب و نفت و فشار سیستم باشد. به عبارت دیگر جرگه‌ی نفتی پیوسته دارای تله‌های نامرئی پیوسته هستند و در مخازن وسیع تجمع یافته‌اند، در حالی که تجمعاتمتعارف  نفت دارای تله‌های مرئی و شکل مشخص هستند. جرگه نفتی پیوسته به عنوان نفت و گازهای غیر متعارفی که در مخازن وسیع غیر متعارف بدون تله قابل مشاهده، که کاملاً با نفت های معمولی متفاوت است، ته‌نشین شده‌اند.

انواع منابع غیر متعارف 

  1. نفت ماسه های فشرده (Tight-sandstone oil)
  2. گاز ماسه های فشرده (Tight-sandstone gas)
  3. نفت شیلی (Shale oil)
  4. گاز شیلی (Shale gas)
  5. متان زغال سنگی (Coal bed methane)
  6. نفت های کربناته حفره- شکاف (Fracture-cavity carbonate petroleum)
  7. گاز و نفت آتشفشانی حفره- شکاف (Fracture-cavity volcanic rock petroleum)
  8. گاز زیستی (Biogenetic gas)
  9. هیدرات گاز طبیعی (Natural gas hydrate)

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه